Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Keuze van rechtsvorm | Bijzondere rechtsvormen
Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)
Stichting Administratiekantoor (STAK)
Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Familiefonds
Gouden handdruk- of stamrechtvennootschap
Innovatiebox vennootschappen
Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Om als instelling (meestal een stichting) aangewezen te worden als algemeen nut beogende instelling of kortweg ANBI moet de instelling voldoen aan een aantal voorwaarden.
De instelling moet zich voor tenminste 90% inzetten voor het algemeen belang (90%-eis). Sport- en muziekverenigingen e.d. voldoen niet aan deze eis omdat deze verenigingen zich inzetten voor het privé belang van hun leden. In die gevallen kan er sprake zijn van een sociaal belang behartigende instelling (SBBI).
De instelling mag geen winstoogmerk hebben.
De instelling en mensen die rechtstreeks betrokken zijn moeten voldoen aan de integriteitseisen. Dat betekent dat de instelling en de mensen niet mogen aanzetten tot haar of het gebruik van geweld. De bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.
Er moet sprake zijn van een gescheiden vermogen. De bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen beschikking alsof het zijn eigen vermogen is. Zij mogen dan ook geen meerderheid hebben in de zeggenschap van de instelling. Er moet een bestuur zijn van tenminste 3 personen. Dit geldt niet voor steunstichtingen. Hiervan is sprake als stichtingen over elkaars vermogen beschikken.
Het eigen vermogen van de ANBI moet beperkt blijven. Zij mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkwijs nodig is voor het werk voor het doel van de ANBI. Met dit bestedingscriterium wordt het oppotten van vermogen voorkomen.
Hiernaast geldt dat de beloning van de bestuurders beperkt moet blijven tot een onkostenvergoeding. De ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Voorts moet er redelijk verhouding bestaan tussen kosten en bestedingen. Eventuele resterende gelden bij opheffing moet worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
De fiscale voordelen van een ANBI zijn:
Een ANBI betaald geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
Als een ANBI schenking doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen;
Donateurs van een ANBI mogen hun gift aftrekken in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting;
Voor donateurs van zogenaamde culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek;
Vrijwilligers van een ANBI doen onder bepaalde voorwaarden een gift, welke aftrekbaar kan zijn;
Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
In tegenstelling tot een ANBI behartigt een SBBI op de eerste plaats de individuele belangen van de leden (of een kleine doelgroep), maar heeft de SBBI ook een maatschappelijke waarde. Dit is als de instelling bedraagt aan de ontplooiing van de leden, de samenhang van de samenleving en een gezondere samenleving. Als voorbeelden van een SBBI kunt u denken aan muziek-, sport- dans en toneelverenigingen, maar ook buurtverenigingen, kinderboerderijen, gildes, speeltuinen kunnen onder de regeling van de SBBI vallen.
Terug terug naar Rechtsvormen
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google